REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA LINESTUDIO
Szkoła Tańca Linestudio jest zrzeszona i współpracuje z Polskim Towarzystwem Tanecznym,

i działa na zasadach określonych w statucie PTT

&1

Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Linestudio mają obowiązek:

1. Respektowania Regulaminu Szkoły Tańca Linestudio.
2. Przestrzegania i wykonywania poleceń trenerów i instruktorów,
3. Systematycznego opłacania składki klubowej/do 10 dnia każdego miesiąca/ zgodnie z ustaleniami, oraz systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności- miesiąc opłata klubowa może być obniżona do 50% .Opłata klubowa nie obejmuje letnich i zimowych , szkoleniowych zgrupowań tanecznych, kosztów wyjazdów na zawody i pokazy taneczne oraz kosztów licencji .Koszty te pokrywają rodzice.
4. Powiadomienie trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić trenerowi lub instruktorowi,
5.Uczestnik zajęć Szkoły Tańca Linestudio nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub Szkoły,
6. Tancerze Szkoły Tańca Linestudio mają obowiązek zgłoszenia i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem wszystkich występów odbywających się poza Szkołą Tańca Linestudio

7.Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Linestudio mogą uczestniczyć w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą Tańca Linestudio tylko i wyłącznie za zgoda trenera lub instruktora,
8.Na salę taneczną można wchodzić wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym (tanecznym lub sportowym),
9.Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia oraz trener lub instruktor,
.

&2

Zawodnicy Szkoły Tańca Linestudio mają prawo:

1.Uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach,
2.Brać aktywny udział w organizowaniu imprez tanecznych,
3.Zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące rozwoju Szkoły Tańca Linestudio,
4.Ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych,
4aUczestnik lekcji indywidualnej, ma prawo do odwołania lekcji na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć.
W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność.
5.Ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach i warsztatach organizowanych przez Szkołę Tańca Linestudio,
6.Występować publicznie za zgodą i wiedzą trenera lub instruktora,
7.Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Linestudio mogą uczestniczyć w Konkursach i Zawodach organizowanych poza siedzibą szkoły wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora,

&3

Tancerzem Szkoły Tańca Linestudio staje się osoba z chwilą wypełnienia i dostarczenia do siedziby Szkoły Tańca Linestudio Deklaracji Przynależności wraz z przedmiotowym Regulaminem.

&4

1. W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia są trenerzy i instruktorzy Szkoły Tańca Linestudio .

2. Wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Szkołę Tańca Linestudio mają zezwolenie na publikację zdjęć z wizerunkiem właściciela oraz zawodników należących do Szkoły Tańca Linestudio

3. Tancerze Szkoły Tańca Linestudio wyrażają nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystywanie fotografii na, których się znajdują w celach promocyjno-reklamowych Szkoły Tańca Linestudio.

4. Poprzez zapisanie się na zajęcia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji zajęć w których uczestniczy, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną i sms’ową informacji o programie zajęć oraz zasadach uczestnictwa. Zapisanie się na zajęcia w Szkole Tańca Linestudio jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca Linestudio w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. .

&5

Za niesportowe zachowanie, umyślne działanie na szkodę Szkoły Tańca Linestudio , lub rażące złamanie niniejszego regulaminu tancerz może być zawieszony na okres do 3 miesięcy od daty popełnienia wyżej opisanych zachowań.
Zawieszenie skutkuje nałożeniem na Tancerza zakazu w startach we wszelkich turniejach, zawodach i pokazach tanecznych,
&6
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować skreśleniem z listy tancerzy Szkoły Tańca . Linestudio

&7

Szkoła Tańca Linestudio nie ubezpiecza Uczestników zajęć, oraz nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje,
bądź nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć .
& 8
Za wszystkie szkody (materialne i osobiste) wyrządzone przez niepełnoletniego kursanta odpowiadają jego rodzice bądź opiekunowie,
osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za własną osobę.